Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro
SOCIOS DA ENTIDADE | CORREO ELECTRÓNICO


INFORMACIÓN ADICIONAL SOCIOS DA ENTIDADE

Normativa

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento

CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA

NIF: G70149331

Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705. Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981573879

Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

Finalidade e lexitimación do tratamento

1. Xestión dos dereitos e obrigas, participación en xuntas, así como outros aspectos legais e administrativos derivados da condición de socio. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual.

2. Xestión contable. Podemos tratar os seus datos porque existe unha obriga legal establecida na Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e demáis lexislación aplicable.

3. Xestión fiscal. Podemos tratar os seus datos porque existe unha obriga legal establecida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e demáis lexislación aplicable.

4. Xestión das actividades de promoción. No caso de que nos teña dada a súa autorización, trataranse os seus datos para o envío de boletíns informativos e comunicacións comerciais, así como para a toma e publicación das súas imaxes. Os seus datos gardaranse ata que vostede solicite a súa supresión.

Conservación dos datos

Os seus datos gardaranse debidamente bloqueados, durante o prazo de prescripción das accións legais que sexa máis amplo.

No caso de tratamento basado no consentimento (envío de comunicacións), os seus datos gardaranse ata que solicite a súa supresión.

Obriga de facilitar os datos

Os datos solicitados son necesarios para adquirir a condición de socio, do contrario non poderá adquirir dita condición.

Destinatarios de datos

a) Comunicaráse á Administración Tributaria os datos persoais do asociado que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigas legais con dita Administración.

b) Entidades bancarias.

c) Xulgados, tribunais, avogados e procuradores, en caso de execución de accións legais.

d) Comunicaránse os seus datos ós nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados ós mesmos.

Transferencia de datos a terceiros países

Non se van realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado

    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e si se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.

    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó olvido.

    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.

    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

    - Dereito a retirar o consentimento: poderá retirar o seu consentimento en calquera momento dirixíndose por escrito ó enderezo do responsable do tratamento, pero os tratamentos que xa se teñan efectuado continuarán sendo válidos.

Exercicio dos dereitos

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixilo ó enderezo Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705. Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico clubexovenes@fefriga.com. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións u obtelos no enderezo anteriormente indicado. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control

No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.


INFORMACIÓN ADICIONAL CORREO ELECTRÓNICO

Normativa

Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento

CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA

NIF: G70149331

Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705. Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981573879

Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

Finalidade e lexitimación do tratamento

Atender ás comunicacións de interese para ambas partes. Podemos tratar os seus datos en base ó interese lexítimo do responsable consistente en atender ás comunicacións necesarias para levar a cabo a súa actividade.

Conservación dos datos

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para atenderlle e/ou ata que solicite a súa supresión

Destinatarios de datos

Comunicaranse os seus datos ós nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servicios contratados ós mesmos.

Transferencia de datos a terceiros países

Non se van producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado

    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e si se tuveron comunicado ou se van comunicar a un terceiro.

    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito o olvido.

    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.

    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos

O exercicio de dereito deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó seguinte enderezo anteriormente citado ou ó correo electrónico clubexovenes@fefriga.com.  CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA pon a súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse no enderezo indicado anteriormente ou pinchando aquí. Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control

No caso de que non se tuveran respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.

Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Contacto Privacidade Clausulado