Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda
SOCIOS DA ENTIDADE | CORREO ELECTRÓNICO | PROVEEDORES | CLIENTES | IMÁGENES


INFORMACIÓN ADICIONAL SOCIOS DA ENTIDADE

Normativa
Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento
CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA
NIF: G70149331
Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago De Compostela (A Coruña) España
Teléfono: 981573879
Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

Finalidade e lexitimación do tratamento
a) Xestión dos dereitos e obrigas, participación en xuntas, así como outros aspectos legais e administrativos derivados da condición de socio. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha relación contractual.

b) Xestión contable. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obriga legal establecida na Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e demáis lexislación aplicable.

c) Xestión fiscal. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obriga legal establecida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e demáis lexislación aplicable.

d) Actividades de promoción (envío de boletíns informativos e comunicacións comerciais). Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque nos outorgou o seu consentimento.

Conservación dos datos
Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir con cada una das finalidades e, debidamente bloqueados, durante o prazo máis amplo de prescripción de conformidade coa lexislación aplicable.

Obriga de facilitar os datos
Os datos solicitados son necesarios para adquirir a condición de socio, do contrario non poderá adquirir dita condición.

Destinatarios de datos
a) Comunicaranse á Administración Tributaria os datos persoais do asociado que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigas legais con dita Administración.

b) Entidades bancarias.

c) Xulgados, tribunais, avogados e procuradores, no caso de execución de accións legais.

d) Comunicaránse os seus datos ós nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servicios contratados ós mesmos

Transferencia de datos a terceiros países
Non se van realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado
    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó olvido.
    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no seu tratamento.
    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
    - Dereito a retirar o consentimento: poderá retirar o seu consentimento en calquera momento dirixíndose por escrito ó enderezo do responsable do tratamento, pero os tratamentos que xa se teñan efectuado continuarán sendo válidos.

Exercicio dos dereitos
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose a Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago de Compostela (A Coruña) España ou ó correo electrónico clubexovenes@fefriga.com. CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA pon a súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden obterse no enderezo ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control
No caso de que non se tiveran respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.


INFORMACIÓN ADICIONAL CORREO ELECTRÓNICO

Normativa
Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento
CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA
NIF: G70149331
Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Bajo, 15705, Santiago De Compostela (A Coruña) España
Teléfono: 981573879
Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

Finalidade e lexitimación do tratamento
Atender ás comunicacións de interese para ambas partes. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque temos un interese lexítimo consistente en atender as comunicacións necesarias para levar a cabo a nosa actividade.

Conservación dos datos
Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades indicadas.

Destinatarios de datos
Non se cederán os seus datos a terceiros. Comunicaranse os seus datos ós nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados ós mesmos.

Transferencia de datos a terceiros países
Non se van realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado
    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó olvido.
    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose a Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago de Compostela (A Coruña) España ou ó correo electrónico clubexovenes@fefriga.com.  CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden obterse no enderezo ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control
No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.


INFORMACION ADICIONAL PROVEEDORES

Normativa
Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento
CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA
CIF: G70149331
Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago De Compostela (A Coruña) España
Teléfono: 981573879
Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

Finalidade do tratamento
a) Xestión da relación contractual. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe un contrato.

b) Xestión contable. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obriga legal establecida no Real Decreto de 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio.

4.Xestión fiscal. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obriga legal establecida na Ley 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Obrigatoriedade de facilitar os datos
Os datos solicitados son necesarios para formalizar a relación contractual, en caso contrario, non se poderá celebrar nin executar o contrato.

Conservación dos datos
Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades indicadas e, debidamente bloqueados, durante o prazo máis amplo de prescripción de conformidade coa lexislación aplicable.

Destinatarios de datos:
a) Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Estatal de administración Tributaria/ Facenda) os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigas legais con dita Administración.

b) Cederanse a outras administracións públicas, en base ó interese lexítimo do responsable do tratamento (mellorar a competitividade da empresa), os datos dos proveedores que sexan necesarios para a xustificación de subvencións.

c) Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.

d) Comunicaranse ós nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados.

Transferencia de datos a terceiros países:
Non se van realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e si se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó olvido.
    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos mási alá da mera conservación dos mesmos.
    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos:
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose a Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago de Compostela (A Coruña) España ou a través do correo electrónico clubexovenes@fefriga.com. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden solicitarse no enderezo ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.


INFORMACION ADICIONAL CLIENTES

Normativa
Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento
CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA
NIF: G70149331
Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago De Compostela (A Coruña) España
Teléfono: 981573879
Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

Finalidade e lexitimación do tratamento
a) Xestión da relación contractual. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe un contrato.

b) Xestión contable. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obriga legal establecida na Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.

c) Xestión fiscal. Podemos tratar os seus datos porque existe unha obriga legal establecida na Lei Xeral Tributaria 58/2003 e demáis lexislación aplicable.

d) Envío de ofertas, productos ou servizos similares que poidan ser de interese. Podemos tratar os seus datos porque temos un interese lexítimo consistente no desenvolvemento do negocio da empresa.

e) Mantemento do histórico de clientes. Tratamos os seus datos porque temos un interese lexítimo en manter un histórico de clientes, os productos adquiridos ós mesmos e os prezos pola posible reanudación da relación contractual nun futuro legal.

f) Actividades de promoción (envío de comunicacións comerciais). Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque nos outorgou o seu consentimento.

Conservación dos datos  
Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades indicadas e, debidamente bloqueados, durante o prazo máis amplo de prescripción de conformidade coa lexislación aplicable.

Obriga de facilitar os datos
Os datos facilitados son necesarios para establecer a relación contractual do contrario non poderá celebrarse nin executarse o contrato.

Destinatarios de datos
a) Comunicaranse á Administración Tributaria os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigas legais con dita Administración.

b) Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.

c) Comunicaranse a compañías de seguros e reaseguros, corredurías de seguros e reaseguros, avogados, procuradores, Xulgados e Tribunais, os datos que sexan necesarios para o cobro/abono de indemnizacións ou para a atención do exercicio ou defensa de reclamacións.

d) Comunicaranse os seus datos os nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados ós mesmos.

e) Comunicaranse datos ás administracións públicas e outras entidades subvencionadoras cando sexa necesario para a xestión de subvencións.

Transferencia de datos a terceiros países
Non se van realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado
    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó olvido.
    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no seu tratamento.
    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
    - Dereito a retirar o consentimento: poderá retirar o seu consentimento en calquera momento dirixíndose por escrito ó enderezo do responsable do tratamento, pero os tratamentos que xa se tiveran efectuado continuarán sendo válidos.

Exercicio dos dereitos
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose a Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago De Compostela (A Coruña) España ou ó correo electrónico clubexovenes@fefriga.com.  CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA pon a súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden solicitarse no enderezo ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control
No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.


INFORMACION ADICIONAL IMÁGENES

Normativa
Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018

Responsable do tratamento
CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA
NIF:  G70149331
Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago De Compostela (A Coruña) España
Teléfono: 981573879
Correo electrónico:  clubexovenes@fefriga.com

Finalidade e lexitimación do tratamento
Promocionar e dar a coñecer a actividade e eventos da entidade. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque nos outorgou o seu consentimento.

Conservación dos datos
Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades indicadas.

Destinatarios dos datos
a) Cederanse datos ó público en xeral, usuarios da páxina web, medios de comunicación e redes sociais.

b) Comunicaranse os seus datos ós nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados ós mesmos.

Transferencias internacionais de datos
Con ocasión da utilización das RRSS para a publicación de imaxes poderíase producir unha transferencia internacional dos seus datos a EE.UU. ou a calquera outro país no que estas aplicacións ou os seus subprocesadores manteñan operacións. Estas transmisións de datos fóra do Espacio Económico Europeo levaranse a cabo acorde ós seus propios términos e condicións. Pode obter máis información en: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Dereitos do interesado
    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e si se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó olvido.
    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoaies ou a solicitar que se cese no tratamento.
    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
    - Dereito a retirar o consentimento: pode retirar o seu consentimento en calquera momento e, se o retira, os tratamentos de datos que se teñan realizado con anterioridade continuarán sendo válidos.

Exercicio dos dereitos
O exercicio dos seus dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose a Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago de Compostela (A Coruña) España ou ó correo electrónico clubexovenes@fefriga.com.  CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA pon a súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden solicitarse no enderezo ou a través do correo indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control
No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.

Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Contacto Privacidade Clausulado Cookies