Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro
INFORMACIÓN ADICIONAL SOCIOS DA ENTIDADE

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable do tratamento: CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA
CIF: G70149331
Dirección: Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981573879
Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com
Finalidade do tratamento:
1. A xestión e control da relación co socio.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán gardados mentras dure a condición de asociado.

2.Xestión administrativa.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e almacenaranse mentras dure a relación xurídica e 5 anos máis dende que esta se extinga, tal e como se establece no artigo 1964 do Código Civil.

3.Xestión contable.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal imposta por Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e serán gardados durante o prazo legalmente establecido e, en todo caso, durante o tempo necesario para atender as posibles eventualidades derivadas da relación co socio.

4.Xestión fiscal.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal Lei Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo legalmente establecido e, en todo caso, durante o tempo necesario para atender as posibles eventualidades derivadas da relación co socio.

5.Xestionar o envío da información que solicite o asociado.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán gardados mentras dure a condición de socio.

6.Envío de información sobre actividades que poidan ser de interese.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán gardados ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Para as finalidades cuia lexitimación se base no consentimento informámoslle que o mesmo pode ser revocado en calquera momento dirixíndose por escrito á dirección do responsable do tratamento, sen que a retirada do consentimento, afecte á licitude do tratamento realizado coa anterioridade a súa retirada.

Destinatarios de datos: Comunicarase ás Administracións Públicas os datos persoais dos socios que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigas legais con dita Administración.
Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que se precisen co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.
E, se prestou o seu consentimiento, os seus datos poderán ser comunicados ao público en xeral a través da publicación en memorias, folletos publicitarios, páxina web, redes sociais, prensa e outros medios de comunicación, co fin de promocionar e dar a coñecer as actividades e eventos que organice a entidade.
Dereitos do interesado:
    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e si se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó olvido.
    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cesen no tratamento.
    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou solicitalos enviando un correo electrónico a fefriga@fefriga.com
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro Privacidade Clausulado