Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADECLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

- A súa denominación social é CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA 

- O seu NIF é G70149331

- O seu enderezo ubícase en Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705. Santiago de Compostela (A Coruña)

- O seu teléfono de contacto é 981573879

- Está inscrita no Rexistro 2008/011419-1

- E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto clubexovenes@fefriga.com

 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respetan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demáis lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

¿Quén é o Responsable do tratamento?

CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA

CIF: G70149331

Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705. Santiago de Compostela (A Coruña)

Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

¿Con que finalidade e lexitimación tratamos os seus datos persoais?

Dacordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

1. Xestionar e atender as solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxerencias ou queixas relacionados coa actividade do responsable que se presenten a través do formulario de contacto ou o correo electrónico habilitado na páxina web. Podemos tratar os seus datos porque temos un interese lexítimo en atender ás comunicacións necesarias para poder levar a cabo a nosa actividade.

2. Xestión das compras que se realicen a través do apartado da tenda da web. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual de prestación de servizos.

2.1. Xestión administrativa. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual.

2.2. Xestión contable. Podemos tratar os seus datos porque existe unha obriga legal establecida no Real Decreto de 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio.

2.3. Xestión fiscal. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obriga legal establecida na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

3. Xestionar as testemuñas recibidas a través da páxina web. Podemos tratar os seus datos porque nos dou o seu consentimento.

¿Durante cánto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Para a finalidade de xestión das compras que se realicen a través do apartado da tenda da web os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para dita finalidade e, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescripción máis amplio establecido na lexislación aplicable.

Para a xestión das solicitudes de información e xestión das testemuñas os seus datos conservaranse mentras non se solicite a súa supresión.

¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.

¿Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?

Non se van producir Transferencias Internacionais de datos.

¿Cáles son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e si se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito o olvido.

    - Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.

    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

¿Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que elo afecte á licitude do tratamento basado no consentimento previo á súa retirada.

¿Dónde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou remitindo un correo o enderezo clubexovenes@fefriga.com. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante á Autoridade de Control: No caso de que non se tiveran respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.

En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.

Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Contacto Privacidade Clausulado