Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro

AVISO LEGALCLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA en cumprimento da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:
- A súa denominación social é CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA
- O seu NIF é G70149331
- O seu domicilio ubícase en Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
- O seu teléfono de contacto é 981573879
- Está inscrita no Rexistro 2008/011419-1.
- E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto clubexovenes@fefriga.com

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respetan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demáis lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

¿Quén é o Responsable do tratamento?

CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA
CIF: G70149331
Enderezo: Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: clubexovenes@fefriga.com

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

Dacordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:
1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través da conta de correo de contacto indicada na Web.
2. Para a xestión dos datos do apartado da tenda da web.
3. Para a xestión dos datos dos participantes no apartado do foro da Web

¿Durante cánto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puideran derivar do mesmo. En calquera caso, durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se atopan dispoñibles na sección correspondente ó clausulado, na nosa web.

¿Cál é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos será a relación xurídica entre as partes e/ou o seu consentimento.

¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.

¿Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?

Non se van producir Transferencias Internacionais de datos.

¿Cáles son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

  • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
  • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
  • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó esquecemento.
  • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no seu tratamento.
  • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
  • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

¿Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que elo afecte á licitude do tratamento basado no consentimento previo á súa retirada.

¿Dónde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou remitindo un correo ó enderezo clubexovenes@fefriga.com. Para máis información: www.agpd.es Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob. En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.

Fefriga Clube Xóvenes Gandeiros de Galicia
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775
www.xovenesgandeiros.com
clubexovenes@fefriga.com
Presentación Estatutos Asociarse Notas informativas Tenda Foro Privacidade Clausulado